• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/04/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2015
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 01/2007/TT-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP

ngày 28/12/2006 của chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt

_________________________________

 

Căn cứ Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt;

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn mức phí giao dịch tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu đối với các tổ chức, cá nhân và hạn mức thanh toán bằng tiền mặt đối với các tổ chức sử dụng vốn nhà nước như sau:

1. Mức phí giao dịch tiền mặt trong Thông tư này là mức phí áp dụng cho việc rút tiền mặt tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán của các tổ chức và cá nhân. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền quyết định việc thu phí đối với các tổ chức, cá nhân là khách hàng của mình trong các trường hợp cụ thể phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

Mức phí rút tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu từ 0% đến 0,05% số tiền mặt giao dịch, việc rút tiền từ các máy rút tiền tự động không bị giới hạn bởi mức phí này.

2. Tổ chức sử dụng vốn nhà nước trong Thông tư này là các tổ chức có sử dụng vốn tín dụng nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do Nhà nước quản lý và mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Các tổ chức trên không bao gồm các  cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

3. Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước khi chi trả cho người thụ hưởng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Kho bạc Nhà nước với mức tiền trên 30 triệu đồng cho cùng một mục đích thanh toán phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả; với mức chi trả từ 30 triệu đồng trở xuống thì được sử dụng tiền mặt để chi trả.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nghiên cứu, xem xét, giải quyết./.

 

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Nguyễn Đồng Tiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.