• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/1980
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 333/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1980

 

 

 

 

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH SỐ 333/TTG NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1980
VỀ VIỆC NIÊM YẾT GIÁ

Để tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống đầu cơ nâng giá trái phép theo Quyết định số 312- CP của Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc niêm yết giá như sau:

1. Tất cả các cơ sở quốc doanh, các cơ sở kinh doanh công thương nghiệp tập thể và cá thể, đều phải niêm yết giá bán khi đưa sản phẩm bán ra thị trường.

2. Các cơ sở công thương nghiệp (và dịch vụ) quốc doanh, tập thể và các cơ sở đại lý bán lẻ hàng cho thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã phải niêm yết giá bán tất cả các hàng hoá bán ra, giá công các loại dịch vụ, theo giá chỉ đạo của Nhà nước (đối với những mặt hàng Nhà nước thống nhất quản lý giá) hoặc giá kinh doanh thương nghiệp (đối với các mặt hàng khác).

3. Các cơ sở công thương nghiệp (và dịch vụ) tư nhân phải đăng kí giá niêm yết theo một danh mục hàng hoá và dịch vụ, phải niêm yết giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định; tuỳ tính chất từng loại hàng mà đăng ký với cơ quan thuế vụ cấp quận, khu phố, huyện hay ở cơ sở. Đối với những mặt hàng và những loại dịch vụ thiết yếu đến đời sống của nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Uỷ ban nhân dân thị xã, khu phố, quận, huyện thông qua các Ban tài chính giá cả huyện để duyệt các giá do các cơ sở công thương nghiệp tư nhân xin đăng ký để niêm yết.

Người kinh doanh phải niêm yết giá theo đúng mức giá đã đăng kí và bán hàng, thu tiền công dịch vụ theo đúng giá niêm yết. Trường hợp cần thay đổi giá bán hàng, giá dịch vụ, người kinh doanh phải đăng ký giá lại rồi mới thay đổi giá niêm yết.

4. Các cơ quan có trách nhiệm cần xử lý mọi trường hợp vi phạm chế độ niêm yết giá, tăng giá bán hàng, giá dịch vụ, giá niêm yết theo đúng Điều 3 trong quyết định của Hội đồng Chính phủ số 312-CP ngày 1-10-1980.

5. Uỷ ban vật giá Nhà nước trao đổi thống nhất với Bộ Nội thương và Bộ Tài chính để ra thông tư hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thi hành Chỉ thị này.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Tố Hữu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.