• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/1980
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1980

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI NHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1980 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHÁP LỆNH
NGÀY 23-6-1980 SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ
THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ THUẾ SÁT SINH

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh ngày 23 tháng 6 năm 1980 và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 6 năm 1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh với điểm bổ sung theo Nghị quyết số 1181 NQ/TVQHK6 ngày 1 tháng 12 năm 1980 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Trường Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.