• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2005
BỘ TƯ PHÁP
Số: 173/2005/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia

giao dịch bảo đảm tại Thành phố Hồ Chí Minh

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính;

Căn cứ Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng. Chính phủ về việc thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BTP ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án về kiện toàn tổ chức, cán bộ của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Vụ tr­ưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh (sau: đây gọi là Trung tâm số 2), trên cơ sở Chi nhánh Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở của Trung tâm số 2 đặt tại số nhà 333B Minh Phụng, phư­ờng 2, quận 11 , thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm số 2 là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Trung tâm số 2 có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng các loại tài sản, trừ giao dịch bảo đảm bằng tầu bay, tầu biển, quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất;

2. Đăng ký tài sản cho thuê tài chính;

3. Đăng ký và cung cấp thông tin về các giao dịch, tài sản khác trong trường hợp pháp luật có quy định;

4. Cung cấp các thông tin về giao dịch, tài sản đã đăng ký và các thông tin được lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia các giao dịch bảo đảm;

5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giao.

Điều 3. Trung tâm số 2 thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về các giao dịch, tài sản nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của Quyết định này theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm số 2 tuân theo các quy định pháp luật có liên quan và các quy định của Bộ Tư pháp.

Biên chế của Trung tâm số 2 gồm có Giám đốc, Phó Giám đốc và các viên chức chuyên môn nghiệp vụ do Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Trung tâm số 2 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao trong tổng kinh phí hàng năm của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng  Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 01/2002/QĐ-BTP ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Chi nhánh Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Uông Chu Lưu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.