• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/03/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 30/09/2013
BỘ Y TẾ
Số: 10/2006/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ quản lý giá thuốc và thành lập Phòng Quản lý giá thuốc

thuộc Cục Quản lý Dược Việt Nam

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Điều 5 của Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Cục Quản lý Dược Việt Nam giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá thuốc theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thành lập Phòng Quản lý giá thuốc thuộc Cục Quản lý Dược Việt Nam để giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá thuốc theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Giao cho Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý giá thuốc.

Biên chế của Phòng Quản lý giá thuốc nằm trong tổng số biên chế của Cục Quản lý Dược Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Thị Trung Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.