• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/02/2006
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 19/2006/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc liên kết đào tạo thạc sỹ quản trị chất lượng giữa Trường Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp)

____________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 về hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 10999/BGD&ĐT-QHQT ngày 07 tháng 11 năm 2005 về việc liên kết đào tạo thạc sỹ quản trị chất lượng giữa Trường Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trường Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh được liên kết với Trường Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp) đào tạo thạc sỹ quản trị chất lượng.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quản lý việc liên kết đào tạo thạc sỹ quản trị chất lượng giữa Trường đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệu trưởng Trường Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh và Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.