• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/10/2005
BỘ NỘI VỤ
Số: 93/2005/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục mã số các cơ quan nhà nước

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành tạm thời danh mục mã số các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị cấp thẻ công chức để sử dụng trong quản lý đội ngũ công chức khi thi hành công vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Quang Trung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.