• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/04/1948
BỘ LAO ĐỘNG
Số: 18/NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1948

NGHỊ ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG

Thành lập tại mỗi liên khu một hội đồng ấn định lương cho công nhân

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Chiểu Sắc lệnh số 29/SL ngày 12/03/1947 quy định chế độ công nhân trong toàn cõi Việt Nam, nhất là Điều 60 Sắc lệnh ấy;

Chiểu Sắc lệnh số 169/SL ngày 14/4/1948 thành lập ở mỗi liên khu kháng chiến hành chính một Sở Lao động;

Xét tình thế hiện thời,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập ở mỗi liên khu kháng chiến hành chính trong toàn cõi Việt Nam một Hội đồng để ấn định lương tối thiểu cho công nhân và giá nhân công tối đa.

Điều 2. - Hội đồng gồm có:

- Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu...................... Chủ tịch

- Giám đốc Sở Lao động liên khu ................................................. Thư ký

- Giám đốc hoặc đại diện Sở Kinh tế liên khu ............................... Hội viên

- Thư ký liên hiệp công đoàn liên khu........................................... Hội viên

- 1 đại biểu giới phụ nữ................................................................ Hội viên

- 2 đại biểu giới thương gia, kỹ nghệ........................................... Hội viên

- 2 đại biểu giới nông gia............................................................. Hội viên

- 2 đại biểu nông dân.................................................................. Hội viên

Danh sách hội viên sẽ do Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu gửi lên Bộ trưởng Bộ Lao động để duyệt y.

Điều 3. - Hội đồng họp một năm hai kỳ vào tháng 6 và tháng chạp dương lịch.

Khi cần, có thể có những phiên họp bất thường do Giám đốc Sở Lao động liên khu triệu tập.

Điều 4. - Hội đồng xét theo mức sinh hoạt tối thiểu của một công nhân không chuyên nghiệp sinh sống một mình, trong một ngày, trong liên khu mà định lương tối thiểu.

Hội đồng cũng xét theo sự nhu cầu của thị trường nhân công mà đặt - tuỳ theo trường hợp - giá nhân công tối đa cho một hay nhiều hạng công nhân để tránh những yêu sách quá đáng làm trở ngại cho việc sản xuất, gặt hái và chuyên chở.

Điều 5. - Quyết nghị của Hội đồng được thi hành ngay, do Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu công bố nhưng phải theo đúng các điều khoản 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 và 65 của Sắc lệnh số 29/SL ngày 12/03/1947 và phải gửi ngay bản sao quyết nghị lên Bộ trưởng Bộ Lao động để ban bố nghị định hợp lệ.

Điều 6. - Những người có chân trong Hội đồng định giá lương tối thiểu và giá nhân công tối đa được hưởng 30 đồng phụ cấp mỗi ngày họp và tiền vãng phản theo thể lệ hiện hành.

Điều 7. - Kinh phí của Hội đồng sẽ do ngân sách Bộ Lao động đài thọ.

Điều 8. - Các ông Chánh Văn phòng Bộ Lao động, Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính các liên Khu và Giám đốc các Sở Lao động chịu uỷ nhiệm thi hành Nghị định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tạo

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.