• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2005
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 01/2002/PL-UBTVQH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2002
No tile

PHÁP LỆNH

Sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh

Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đìnhliệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người

hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

 

Căn cứ vào Hiếnpháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sungtheo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;

Pháp lệnh này sửađổi, bổ sung Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạngliệt sĩ và gia đình liệt sĩ thương binh, bệnh binh, người hoạt động khángchiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994.

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 vàĐiều 23 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cáchmạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt độngkháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng:

1. Điều 22 đượcsửa đổi,bổ sung như sau:

"Điều 22. Người có công giúp đỡ cách mạngquy định tại khoản 7 Điều 1 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thươngbinh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạnglà người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và đượcNhà nước tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Cócông với nước", huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến".

2. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung nhưsau:

"Điều 23.

1. Người có công giúpđỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công"hoặc Bằng "Có công với nước" được hưởng trợ cấp hàng tháng và chế độ ưuđãi như đối với thân nhân liệt sĩ.

2. Người có công giúpđỡ cách mạng được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàngtháng và chế độ ưu đãi khác theo quy định của Chính phủ.

3. Người có công giúpđỡ cách mạng được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến được hưởng trợ cấp mộtlần. Mức trợ cấp và thời hạn trả trợ cấp theo quy định của Chính phủ."

Điều 2. Pháp Lệnh này có hiệu lực kểtừ ngày 01 tháng 1 năm 2003.

Những quy định trướcđây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này./.

 

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn An

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.