• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 05/10/2004
BỘ TƯ PHÁP
Số: 437/2001/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp,

Cơ quan thi hành án và Toà án nhân dân địa phương

______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 06 /2001/TT-BTP ngày 08 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, Cơ quan thi hành án và Toà án nhân dân địa phương.

Điều 2: Bảng chấm điểm thi đua này được áp dụng trong việc xét thi đua khen thưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và Đào tạo Bộ Tư pháp, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Uông Chu Lưu

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.