• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/03/1946
BỘ TƯ PHÁP
Số: 79-TP/NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1946

NGHỊ ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 1946

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiển theo điều thứ 5 Sắc lệnh 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 tổ chức lại các toà án quân sự;

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều I: Uỷ cho ông Chánh nhất toà thượng thẩm Thuận Hoá quyền chỉ định, sau khi thoả hiệp với ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính Trung bộ, những thẩm phán chuyên môn ngồi ghế hội thẩm thứ nhì trong các toà quân sự thiết lập tại Trung bộ.

Điều II: Uỷ cho ông Chánh nhất toà Thượng thẩm Sài Gòn, quyền quyết định, sau khi thoả hiệp với ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính Nam Bộ, những thẩm phán chuyên môn ngồi ghế hội thẩm thứ nhì trong các toà án quân sự thiết lập tại Nam Bộ.

Điều III: Ông Đống lý sự vụ Bộ Tư pháp và các ông Chánh nhất toà thượng thẩm Thuận Hoá và Sài Gòn chiển Nghị định thi hành./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP


 
 
Vũ Trọng Khánh

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Trọng Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.