• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/04/1946
BỘ XÃ HỘI
Số: 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 1946

NGHỊ ĐỊNH

SỐ 3 NGÀY 4/4/1946 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÃ HỘI TỔ CHỨC NHA LAO ĐỘNG TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÃ HỘI

Chiểu chi Sắc lệnh số 36 ngày 27/3/1946 tổ chức Bộ Xã hội;

Chiểu chi Sắc lệnh số 37 ngày 27/3/1946 bổ dụng các ông giám đốc những nha Y tế, Cứu tế, Lao động trung ương;

Chiểu theo lời đề nghị của ông Giám đốc nha Lao động trung ương,

NGHỊ ĐỊNH

Điều thứ nhất.- Nha Lao động trung ương gồm có hai phòng sự vụ, mỗi phòng do một chủ sự đảm nhiệm và một ban thanh tra do một thanh tra lao động hay kiểm soát lao động điều khiển.

Điều thứ hai.- Phòng nhân sự và kế toán phụ trách những việc:

- Nhận, phân phát và gửi công văn;

- Kiểm soát và giữ hồ sơ nhân viên của nha và của các sở thuộc Nha Lao động trung ương;

- Làm lương cho các nhân viên;

- Giữ quỹ thường trực của Nha và mua bán các đồ đạc vật dụng cần dùng;

- Trông nom thư viện và những đồ đạc vật dụng của nha.

Điều thứ ba.- Phòng hành chính và kiểm soát có nhiệm vụ:

- thảo và đưa trình ông Bộ trưởng Bộ Xã hội những dự án luật, sắc lệnh, nghị định và thông tư về các vấn đề lao động;

- Sưu tầm các tài liệu về luật lệ và các cách tổ chức lao động ở các nước ngoài;

- Lập những thống kê lao động;

- Điều tra và đề nghị cách giải quyết các vấn đề lao động.

Điều thứ tư.- Ban Thanh tra có nhiệm vụ:

- Kiểm soát việc thi hành các luật lệ lao động;

- Nhận và xét những tờ trình của các thanh tra lao động địa phương;

- Mở những cuộc điều tra hay dàn xếp tại chỗ những việc xích mích mà ông Bộ trưởng Bộ Xã hội hay ông Giám đốc nha Lao động trung ương giao cho.

Điều thứ năm.- Ông Giám đốc nha lao động trung ương và ông Chánh văn phòng Bộ Xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Đình Tri

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.