• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 62/2010/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các

dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm

__________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm được phê duyệt theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2006, số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007, số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2007, số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007, số 114/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007, số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007, số 159/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 và số 1030/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2009, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2010.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.