• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 17/12/2009
BỘ Y TẾ
Số: 38/2007/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình sửa đổi, bổ sung Quy trình

và Danh mục thanh tra Dược

____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ, quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế;

Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược;

Căn cứ Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Tổng Thanh tra ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược.

Theo đề nghị của Ông Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là quy trình sửa đổi, bổ sung Quy trình và Danh mục thanh tra Dược bao gồm: Quy trình thanh tra chung; Danh mục thanh tra cơ sở bán lẻ thuốc và Danh mục thanh tra cơ sở bán buôn thuốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quy trình ban hành kèm theo quyết định này thay thế cho Quy trình thanh tra chung, danh mục thanh tra cơ sở bán buôn thuốc tân dược (QTZ3), danh mục thanh tra nhà thuốc, hiệu thuốc, đại lý bán thuốc (QTZ5) ban hành kèm theo Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra Dược.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra và các Vụ liên quan thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các Bộ, Ngành; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Cao Minh Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.