• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 88/2007/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mã số danh mục chương trình quốc gia

về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động

______________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/06/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mã số Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này. Các khoản thu, chi ngân sách thuộc chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) thực hiện hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và theo quy định của Mục lục Ngân sách nhà nước; riêng về hạch toán theo Loại, Khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tá

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.