• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 28/2011/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

______________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, mã hóa bằng bốn chữ số:

1. Dịch vụ vận tải (mã 2050);

2. Dịch vụ du lịch (mã 2360);

3. Dịch vụ bưu chính và viễn thông (mã 2450);

4. Dịch vụ xây dựng (mã 2490);

5. Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530);

6. Dịch vụ tài chính (mã 2600);

7. Dịch vụ máy tính và thông tin (mã 2620);

8. Phí mua, bán quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền (mã 2660);

9. Dịch vụ kinh doanh khác (mã 2680);

10. Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870);

11. Dịch vụ Chính phủ, chưa được phân loại ở nơi khác (mã 2910);

12. Dịch vụ Logistic (mã 9000).

Mỗi nhóm ngành dịch vụ được chi tiết thành các phân nhóm, sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Quyết định này, ban hành Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam, hướng dẫn, theo dõi tình hình thực hiện và trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.