• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2017
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 21/2012/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

THÔNG TƯ

Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường thuộc Bộ Công Thương

_______________________

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Công Thương và Nghị định s 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, b sung Nghị định số 189/2001/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Thng kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điu ca Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Th tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thốngtổng hợp áp dụng đi với Bộ, ngành;

Căn cứ Ouyết định s 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ v việc ban hành Hệ thng chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

Bộ trưng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường thuộc Bộ Công Thương.

Điều 1. Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường thuộc Bộ Công Thương được thực hiện như sau:

1. Nội dung báo cáo

Thực hiện theo Danh mục biểu mẫu, các biểu mẫu và Gii thích tại Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thi hạn báo cáo

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 17 tháng 6;

- Báo cáo năm: Ngày 17 tháng 12;

3. Phương thức gửi báo cáo

Các báo cáo thống kê được gi dưới hai hình thức: bng văn bản và thư điện tử.

Điều 2. Đơn vị báo cáo, trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị báo cáo

1. Đơn vị báo cáo

Các Trường thuộc Bộ bao gồm:

a) Các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương;

b) Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đng nghề, Trung cấp nghề trực thuộc Tập đoàn, Tng công ty, Công ty thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị báo cáo

Các Trường thuộc Bộ có trách nhiệm và nghĩa vụ:

a) Chp hành báo cáo đầy đủ, chính xác từng chỉ tiêu quy định trong từng biu mẫu báo cáo;

b) Lập báo cáo theo đúng quy định v thời đim báo cáo, thời kỳ báo cáo;

c) Gửi báo cáo cho đơn vị nhận báo cáo theo đúng quy định về thời hạn báo cáo.

Điều 3. Đơn vị nhận báo cáo

1. Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương;

2. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương.

Điều 4. T chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành, k từ ngày 05 tháng 9 năm 2012.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gi ý kiến về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để kịp thời xem xét, chnh lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Tuấn Anh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.