• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 217/2012/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG TƯ

Quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

____________________

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thuế môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 điều 5 Thông tư số 144/2011/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi các Tiểu mục của Mục 2000 “Thuế bảo vệ môi trường” như sau:

a) Sửa tên Tiểu mục 2001 “Thu từ xăng”, thành “Thu từ xăng sản xuất trong nước”;

b) Sửa tên Tiểu mục 2002 “Thu từ dầu Diezel”, thành “Thu từ dầu Diezel sản xuất trong nước”;

c) Sửa tên Tiểu mục 2003 “Thu từ dầu hỏa”, thành “Thu từ dầu hỏa sản xuất trong nước”;

d) Sửa tên Tiểu mục 2004 “Thu từ dầu mazut, dầu mỡ nhờn”, thành “Thu từ dầu mazut, dầu mỡ nhờn sản xuất trong nước”;

đ) Sửa tên Tiểu mục 2005 “Thu từ than đá”, thành “Thu từ than đá sản xuất trong nước”;

e) Sửa tên Tiểu mục 2006 “Thu từ dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon”, thành “Thu từ dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon sản xuất trong nước”;

f) Sửa tên Tiểu mục 2007 “Thu từ túi ni lông”, thành “Thu từ túi ni lông sản xuất trong nước”;

g) Sửa tên Tiểu mục 2008 “Thu từ thuốc diệt cỏ”, thành “Thu từ thuốc diệt cỏ sản xuất trong nước”;

h) Sửa tên Tiểu mục 2049 “Thu từ các sản phẩm, hàng hóa khác”, thành “Thu từ các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu khác”.

2. Bổ sung các Tiểu mục của Mục 2000 “Thuế bảo vệ môi trường” như sau:

a) Tiểu mục 2009 “Thu từ nhiên liệu bay sản xuất trong nước”;

b) Tiểu mục 2019 “Thu từ các sản phẩm hàng hóa khác sản xuất trong nước”;

c) Tiểu mục 2031 “Thu từ xăng nhập khẩu”;

d) Tiểu mục 2032 “Thu từ nhiên liệu bay nhập khẩu”;

đ) Tiểu mục 2033 “Thu từ dầu Diezel nhập khẩu”;

e) Tiểu mục 2034 “Thu từ dầu hỏa nhập khẩu”;

f) Tiểu mục 2035 “Thu từ dầu mazut, dầu mỡ nhờn nhập khẩu”;

g) Tiểu mục 2036 “Thu từ than đá nhập khẩu”;

h) Tiểu mục 2037 “Thu từ dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon nhập khẩu”;

i) Tiểu mục 2038 “Thu từ túi ni lông nhập khẩu”;

k) Tiểu mục 2039 “Thu từ thuốc diệt cỏ nhập khẩu”.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013. Các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2013.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Nghiệp

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.