• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2010
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 10/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Công văn số 586/TTg-KGVX ngày 22/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư;

Căn cứ Công văn số 2060/TTCP-TCCB ngày 03/10/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số: 10/TTr-TT ngày 10/5/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng: Các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh bao gồm: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (sau đây gọi tắt là các cơ quan hành chính nhà nước).

2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;

b) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước tiếp công dân khi làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân công của thủ trưởng cơ quan;

c) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước được cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền mời, trưng tập làm nhiệm vụ tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo;

d) Thành viên Tổ tiếp công dân của tỉnh, Tổ tiếp công dân của các huyện, thành phố.

3. Mức hỗ trợ

 Cán bộ, công chức quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, khi trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn thư được hưởng mức hỗ trợ 25.000 đ/ngày. Trường hợp đang hưởng phụ cấp nghề Thanh tra theo Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ, được hưởng mức hỗ trợ 15.000 đồng/ngày.

4. Định mức

a) Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã trực tiếp tiếp công dân được hưởng mức hỗ trợ không quá 02 ngày/tháng;

b) Cán bộ, công chức thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh, Tổ tiếp công dân của tỉnh; cán bộ, công chức thuộc cơ quan Thanh tra, Tổ tiếp công dân các huyện, thành phố làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được hưởng mức hỗ trợ không quá 08 ngày/tháng. Số lượng thành viên Tổ tiếp công dân của tỉnh, các huyện, thành phố theo quyết định thành lập; số lượng cán bộ, công chức thuộc Thanh tra tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo do Chánh Thanh tra tỉnh quyết định nhưng không quá 04 người, thuộc Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định tối đa 04 người nhưng không quá 1/2 biên chế của Thanh tra huyện, thành phố.

c) Cán bộ, công chức công tác tại Thanh tra các sở, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được hưởng mức hỗ trợ không quá 04 ngày/tháng. Số lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quyết định nhưng không quá 02 người/tháng;

d) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước được cơ quan có thẩm quyền mời, trưng tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được hưởng theo ngày công thực tế;

đ) Tổ trưởng Tổ tiếp công dân của tỉnh, các huyện, thành phố được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hệ số 0,4; Tổ phó Tổ tiếp công dân của tỉnh, các huyện, thành phố được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hệ số 0,3.

Điều 2. Nguồn kinh phí

1. Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện theo phân cấp ngân sách và được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho các đơn vị (kinh phí hỗ trợ này không thuộc nguồn trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

2. Kinh phí chi trả cho Tổ tiếp công dân của tỉnh, của các huyện, thành phố do đơn vị được giao quản lý Tổ tiếp công dân chi trả. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ tiếp công dân của tỉnh, Tổ tiếp công dân của UBND các huyện, thành phố do cơ quan chủ quản chi trả.

3. Đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh phải trưng tập cán bộ của nhiều ngành có liên quan tham gia giải quyết thì cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc được uỷ quyền trưng tập cán bộ của các ngành tham gia thực hiện, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bổ sung kinh phí.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thực hiện kể từ ngày 01/7/2010.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành gửi quyết định thành lập Tổ tiếp công dân và phân công cán bộ tiếp dân về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, theo dõi, (cấp xã do huyện tổng hợp chung để báo cáo).

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí để đảm bảo nguồn chi cho chế độ hỗ trợ.

4. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ hỗ trợ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, các quy định trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.