• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 05/06/1995
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 58/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 14 tháng 2 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1995

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ điều 16, 17 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 10.7.1993;

Xét tờ trình số 59/CT.TNN ngày 10.2.1995 của Cục thuế tỉnh Lào cai về giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định mức giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1995 như sau :

Giá tối thiểu (quy thóc) : 1.200 đ/kg

Giá tối đa (quy thóc): 1.500 đ/kg

Điều 2. Trên cơ sở khung giá tại điều 1, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương mình, để quy định các mức giá thu cho Ủy ban nhân dân các xã, phường và hộ cá thể có sử dụng đất nông nghiệp (các mức giá thu không thấp hơn giá tối thiểu).

Thời gian áp dụng kể từ ngày 01.03.1995. Quá trình thực hiện nếu giá cả biến động (± 20%) theo khung giá trên Cục thuế tỉnh có trách nhiệm báo cáo tỉnh xem xét điều chỉnh.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị, Cục trưởng Cục thuế tỉnh và các ngành đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Thăng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.