• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/1995
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 248/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 5 tháng 6 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về khung giá thuế sử dụng đất nông nghiệp 1995

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 21.6.1994;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 10.7.1993;

Xét tờ trình số 73/CT.TNN ngày 05.6.1995 của Cục thuế tỉnh Lào Cai về việc giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định mức giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1995 như sau:

Giá tối thiểu (quy thóc tẻ): 1.700đ/kg.

Giá tối đa (quy thóc tẻ): 2.200đ/kg.

Điều 2.  Trên cơ sở khung giá tại điều 1; ủy ban nhân dân các huyện thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương mình để quy định các mức giá thu cho UBND các xã phường và hộ cá thể có sử dụng đất nông nghiệp ( các mức giá thu không thấp hơn giá tối thiểu tại quyết định này ).

Thời gian áp dụng kể từ ngày 15.6. 1995. Quá trình thực hiện có gì biến động (±20%) theo khung giá trên, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời điều chỉnh.

Quyết định này thay thế quyết định số 58/QĐ-UB ngày 14.2.1995 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Cục trưởng cục thuế tỉnh, các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Thăng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.