• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 26/05/2009
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 497/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định về dự toán và quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2003/NQ-HĐND ngày 24/7/2003 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII - kỳ họp thứ 8 và Công văn số 122/CV-TT.HĐND ngày 19/9/2003 của Thường trực HĐND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về lập dự toán và quyết toán ngân sách địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2003. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Kim

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.