• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 02/11/2012
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 14/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 13 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về phân bổ ngân sách và đơn giá

chi công tác vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn 2008 - 2010

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

______________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đã ban hành hệ thống định mức dự toán mới về thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải đô thị;

Căn cứ Quyết định 14/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định 37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Căn cứ Quyết định 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng;

Căn cứ Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT, ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công nhân, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, tại Tờ trình liên sở số 04/TTr-LN-STC-SXD ngày 08/4/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn năm 2008 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2.  Giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Lào Cai; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Công tác phân bổ giao dự toán, ký hợp đồng và nghiệm thu thanh toán kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường đô thị của các huyện, thành phố năm 2008 được điều chỉnh theo quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Bãi bỏ các quyết định: Quyết định số 428/2002/QĐ-CT ngày 07/10/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành đơn giá các công tác vệ sinh môi trường đô thị; Quyết định số 82/2006/QĐ-UB ngày 27/9/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành đơn giá duy trì lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 81/1999/QĐ-UB ngày 31/3/1999 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành định mức chi cho công tác quản lý, chăm sóc cây xanh đường phố; Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành đơn giá công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Vạn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.