• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/1986
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1986

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI VIỆC TÍNH CÁC ĐỊNH MỨC BẰNG TIỀN TRONG

ĐIỀU LỆ THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ ĐIỀU LỆ THUẾ HÀNG HOÁ.

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Tiếp theo Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành theo Quyết định số 200-NQ/TVQH ngày 18-1-1966 và Điều lệ thuế hàng hoá ban hành theo Nghị quyết số 487-NQ/QHK4 ngày 26-9-1974 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, được bổ sung bằng Pháp lệnh ngày 26 tháng 2 năm 1983;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

Pháp lệnh này sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá.

Điều 1

Giữ nguyên các định mức bằng tiền trong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hoá đã được ban hành theo Pháp lệnh ngày 26 tháng 2 năm 1983 của Hội đồng Nhà nước và nay được tính bằng tiền Ngân hàng mới.

Điều 2

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 1986

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trường Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.