• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 67/2013/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính

đối với cục đăng kiểm Việt Nam

____________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Theo đnghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính đi với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Điều 1. Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải được áp dụng cơ chế quản lý tài chính theo mô hình của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 2. Về phân phối lợi nhuận, Cục Đăng kiểm Việt Nam được phép sử dụng phần lợi nhuận còn lại (sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định) để bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển phục vụ cho đầu tư các dự án liên quan đến hoạt động đăng kiểm được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.