• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/1950
  • Ngày hết hiệu lực: 30/04/1975
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 150/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1950

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 150/SL NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHIỂU SẮC LỆNH SỐ 40-SL NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 1945 VÀ CÁC SẮC LỆNH TIẾP SAU VỀ BẢO ĐẢM TỰ DO CÁ NHÂN;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 Tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Phạm nhân phải giam giữ trong các trại giam để trừng trị và giáo hoá.

Điều 2: Bộ Nội vụ có nhiệm vụ tổ chức và kiểm soát các trại giam trong phạm vi toàn quốc. Bộ Nội vụ có thể uỷ quyền cho Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu quyền thiết lập, và cho Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu hoặc tỉnh quyền quản trị.

Điều 3: Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nhiệm vụ kiểm soát các trại giam về phương diện giam giữ.

Điều 4: Một nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp sẽ ấn định chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.