• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
Số: 32/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

Thực hiện khoản 1 Điều 1 Nghịđịnh số 77/2000/ NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiềnlương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương,phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí, liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vàphụ cấp trong các doanh nghiệp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Người lao động làm việc trongcác doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: doanhnghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp thuộclực lượng vũ trang; tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh,dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các Hội quần chúngtự trang trải về tài chính;

Người lao động làm việc trongcác doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty cổ phần,công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân (các tổchức nêu trên gọi tắt là doanh nghiệp).

II. CÁCH TÍNH LẠI MỨC LƯƠNG

1. Đối với doanh nghiệp đang ápdụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Nhà nước ban hành thì căn cứ vàohệ số mức lương, mức phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 25/CP và 26/CPngày 23/5/1993, Nghị định số 110/1997/ NĐ-CP ngày 18/11/1997 của Chính phủ vàmức lương tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ, mức lương, phụ cấp lương làm cơ sởtính các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi làm thêm giờ,làm đêm, ngừng việc nghỉ hằng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nướcđược tính lại như sau:

a) Tính lại mức lương:

Mức lương thực hiện từ 01/01/2001

 =

Mức lương tối thiểu (210.000 đồng/tháng)

x

Hệ số mức lương hiện hưởng

b) Tính lại mức phụ cấp:

Đối với các phụ cấp tính trêntiền lương tối thiểu:

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/01/2001

=

Mức lương tối thiểu (210.000 đồng/tháng)

x

Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

Đối với các phụ cấp tính trêntiền lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ:

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/01/2002

=

Mức lương thực hiện từ 01/01/2001

x

Tỷ lệ phụ cấp được hưởng theo quy định

c) Tính lại mức tiền lương củahệ số chênh lệch bảo lưu:

Mức tiền lương của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) từ 01/01/2001)

=

Mức lương tối thiểu (210.000 đồng/tháng)

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

d) Đối với các ngành được Nhà nướcquy định chế độ tiền thưởng tính trong quỹ tiền lương thì được tính lại theomức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng.

2. Mức ănca tính theo ngày công chế độ trong tháng đối với công nhân, viên chức làm việctrong các doanh nghiệp nhà nước quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXHngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày 01 tháng 1năm 2001 không vượt quá mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 Thôngtư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2001. Những quy định trướcđây trái với những quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thựchiện có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà các doanh nghiệp phản ánh về liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tàichính xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Lê Duy Đồng

Trần Văn Tá

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.