• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/11/1946
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 1946

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘIVIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NGÀY MỒNG 9 THÁNG 11 NĂM 1946 UỶ NHIỆM CHÍNH PHỦ VÀ
BAN THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI THI HÀNH HIẾN PHÁP

QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp khoá thứ II tại Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Uỷ nhiệm Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thi hành Hiến pháp.

Trong thời kỳ chưa thi hành được thì Chính phủ phải dựa vào những nguyên tắc đã định trong Hiến pháp để ban hành các sắc luật.

 

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Hoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.