• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/1946
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1946

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1946
VỀ CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐOÀN KẾT CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp khoá thứ II tại Hà Nội,

Sau khi nghe báo cáo về nội trị,

QUYẾT NGHỊ :

- Tán thành chính sách đại đoàn kết của Chính phủ.

- Cần nghiêm trị những phần tử chia rẽ.

 

 

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Hoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.