• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/1946
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1946

NGHỊ QUYẾT

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp khóa thứ II tại Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1946 về giấy bạc Việt Nam

Xét rằng nước Việt Nam phải có một nền tài chính riêng, nghĩa là phải có tiền tệ riêng,

Xét rằng hiện nay giấy bạc Việt Nam đã lưu hành ở Trung bộ và đương bắt đầu lưu hành ở Bắc bộ được dân chúng rất hoan nghênh và tín nhiệm,

QUYẾT NGHỊ:

Quốc hội can thiệp với Chính phủ cho phát hành giấy bạc Việt Nam trong toàn nội địa Việt Nam.

Sau cùng Quốc hội, toàn thể nhân dân Việt Nam cương quyết ủng hộ Chính phủ, giữ vững chủ quyền Việt Nam bằng cách tiêu dùng giấy bạc Việt Nam.

 

 

Nguyễn Xiển

(Đã ký)

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Xiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.