• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/1946
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1946

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về chủ quyền quan thuế và Ngoại thương của nước Việt Nam

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

họp khoá thứ II tại Hà Nội

Ngày 9-11-1946 sau khi được biết rõ về những hành động trái hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và tạm ước 14-9, các nhà đại diện nước Pháp ở Hải Phòng phạm vào chủ quyền quan thuế và ngoại thương của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Sau khi nghe ông Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày,

 

QUYẾT NGHỊ:

Yêu cầu Chính phủ phải cương quyết đối phó, buộc người Pháp phải tôn trọng chủ quyền quan thuế và ngoại thương của nước Việt Nam./.

 

Nguyễn Xiển

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Xiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.