• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/11/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 2046/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 9 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay Phó Chủ tịch thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015

______________________________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 và Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 về việc thay Phó Chủ tịch thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6473/BGDĐT-TCCB ngày 08 tháng 10 năm 2010 về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 (thành lập theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 và Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) thay ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (được cử làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.