• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2000
CHÍNH PHỦ
Số: 19/2000/NQ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000
No tile

NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2000

 

Ngày27 tháng 12 năm 2000, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12 thảo luận và quyếtnghị các vấn đề sau đây:

1.Chính phủ đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2000 và Chươngtrình công tác năm 2001 của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.

Năm2000, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thách thức về nhiều mặt và đạt đượcnhững thành tựu quan trọng: chặn được đà giảm sút mức tăng trưởng kinh tế, cácchỉ tiêu chủ yếu đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra; vốn đầu tư, năng lực sảnxuất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng thêm; thể chế kinh tế tiếp tụcđược hoàn thiện; cải cách hành chính đạt được một số thành tích quan trọng; anninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ quốc tế được mởrộng.

Chínhphủ đã chỉ đạo điều hành toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm; chủ động, khẩn trươngđưa ra một số chính sách, biện pháp mới nhằm tạo môi trường và điều kiện thuậnlợi cho nhân dân phát huy khả năng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; củngcố và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; kết hợp phát huy nội lực và chủđộng hội nhập quốc tế, vừa quan tâm chỉ đạo những công việc thường xuyên, giảiquyết những vấn đề cấp bách, những diễn biến đột xuất trong tình hình đất nước,vừa chú ý nghiên cứu, hoạch định những chủ trương, chính sách lớn, lâu dài; kếthợp đổi mới kinh tế, xã hội với cải cách hành chính, thực hiện tốt các mục tiêuđã đề ra. Phối hợp tốt với cơ quan lập pháp, tư pháp, các đoàn thể chính trị -xã hội.

Tuynhiên, những yếu kém của nền kinh tế còn chậm được khắc phục: năng suất, chất lượng,hiệu quả chưa cao, khả năng cạnh tranh còn yếu Khoa học - công nghệ, giáo dục -đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tệ nạn xã hội, tội phạm và tai nạngiao thông có chiều hướng gia tăng. Nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, viphạm dân chủ, cửa quyền chưa được đẩy lùi. Cải cách hành chính chưa thực sự làkhâu đột phá, chuyển biến về bộ máy, con người còn chậm. Khiếu nại, tố cáo củacông dân vẫn diễn ra phức tạp.

Chươngtrình công tác của Chính phủ năm 2001 tập trung vào 8 nhiệm vụ lớn: đẩy mạnhphát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững; nâng cao chất lượng các hoạtđộng trên lĩnh vực xã hội; tiếp tục mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại và chủđộng hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả chính sách đối với đồng bào dântộc và miền núi; bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnhcải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, chống quan liêutham nhũng; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnhviệc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chínhphủ nhất trí thông qua Báo cáo và giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến cácthành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hànhChương trình công tác năm 2001.

Chínhphủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương căn cứ vào Chương trình này, lập danhmục các đề án cụ thể trong Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý; đồngthời đổi mới cách chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính,phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong Chương trình công tác đã đề ra, thựchiện thắng lợi Nghị quyết của quốc hội về nhiệm vụ năm 2001.

2.Chính phủ đã nghe Báo cáo "Nhiệm. vụ cải cách hành chính của Chính phủ năm2001" do Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, ủyviên Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trình.

Năm2000, nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ triển khai tích cực và đạt đượcmột số kết quả đáng kể. Đã thực hiện nhiều cải cách về thể chế kinh tế, rà soátchức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan hành chính nhànước, bước đầu sắp xếp lại một số cơ quan. Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệmvụ về cải cách hành chính vẫn còn chậm, chưa thực sự là khâu đột phá trong việcthực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy và đội ngũ công chứcchậm chuyển biến; sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chậm đượckhắc phục; kỷ luật hành chính chưa nghiêm.

Chínhphủ tán thành và thông qua Báo cáo về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2001,khẳng định quyết tâm đẩy mạnh và đổi mới công tác xây dựng thể chế, nhất là thểchế kinh tế tạo điều kiện phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh vàbền vững; khẩn trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơquan hành chính nhà nước, khắc phục những chồng chéo và bất hợp lý; đẩy mạnhphân công, phân cấp với cơ chế kiểm tra giám sát rõ ràng, phân định rõ tráchnhiệm; chủ động và tích cực tham gia việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Tổchức Chính phủ và Luật Tổchức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân; củng cố kỷ luật hành chính và tiếp tục cải tiến lề lốilàm việc.

GiaoBan Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Vănphòng Chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh văn bản, trình Thủ tướng Chính phủ kýban hành chương trình cải cách hành chính năm 2001; đồng thời hoàn chỉnh Chiếnlược cải cách hành chính đến năm 2010 trình Chính phủ xem xét, quyết định trongquý II Năm 2001.

3.Chính phủ đã nghe Báo cáo "Tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12, cả năm2000 và một số giải pháp chủ yếu trong quý I năm 2001" do Bộ trưởng BộKế hoạch và Đầu tưtrình.

Chínhphủ đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2000 tiếp tục pháttriển theo hướng tích cực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.Chúng ta đã chặn được đà giảm sút tốc độ tăng trưởng và đang xuất hiện nhữngnhân tố mới tạo tiền đề cho tăng trưởng với tốc độ cao hơn. Các thành phần kinhtế đều đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, trong đó khu vực kinh tế dân doanh cóbước phát triển vượt bậc, nhất là từ khi thực hiện Luật Doanh nghiệp.

Sảnxuất công nghiệp tăng trưởng với tốc độ 15,7%, đạt mức cao nhất trong nhiều nămnay. Nông nghiệp mặc đù bị thiệt hại lớn do thiên tai nhưng vẫn tiếp tục đạttốc độ tăng khá. Xuất khẩu tăng gấp hơn 3 lần nhịp độ tăng GDP, vượt qua ngưỡngcủa nước kém phát triển về ngoại thương. Về du lịch, lượng khách vào Việt Namnăm 2000 vượt mức 2 triệu người, gấp đôi so với 5 năm trước đây. Thu ngân sáchđạt khá, vượt mức hơn so với dự toán năm, bội chi ngân sách thấp hơn chỉ tiêuđề ra.

Trênlĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội, chúng ta đã đạt nhiều kết quả khả quantrong giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động; phòng chống dịch bệnh; giáo dục- đào tạo; thể dục thể thao và văn hóa thông tin. Tuy nhiên, năng lựccạnh tranh của hàng hóa và cả nền kinh tế còn yếu, tình hình tiêu thụ một sốloại nông sản còn gặp nhiều khó khăn, sức mua trong dân giảm sút, tình hình tộiphạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông vẫn tiếp tục gia tăng.

Đểthực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2001, những giảipháp chủ yếu cần tập trung thể hiện trong Quý I là: khẩn trương triển khai giao kế hoạch đến các địa phương,đơn vị; tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt ổn định sản xuất và đời sốngở đồng bằng sông Cửu Long; nhanh chóng triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơbản, đổi mới việc phân bổ vốn đầu tư; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp vàhoạt động xuất nhập khẩu tập trung chăm lo cho nhân dân vui Tết cổ truyền TânTỵ vui tươi an toàn và tiết kiệm, tạo niềm tin và sự quyết tâm thực hiện thắnglợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay trong tháng đầu, quý đầu, chàomừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.