• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 28/2000/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn Bổ sung Về thời điểm kết thúc việc thực hiện xác nhận

những trường hợp bị thương, hy sinh thời kỳ kháng chiến

 

Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc kết thúc xác nhận thương binh, liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến. Sau khi có ý kiến của các Bộ, Ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung về thời điểm kết thúc việc thực hiện xác nhận những trường hợp bị thương, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến như sau:

 

Việc xác nhận trường hợp bị thương, hy sinh còn tồn đọng trong thời kỳ kháng chiến được tiếp tục thực hiện theo qui định tại Thông tư số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an; Thông tư số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM ngày 06 tháng 07 năm 1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn thực hiện hai Thông tư nói trên cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định mới.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời xử lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Liêu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.