• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/03/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2003
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Số: 06/2000/TTLT/BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2000

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Bổ sung Thông tư liên tịch

 số 16/1999/TTLT/BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM

 ngày 6 tháng 7 năm 1999 hướng dẫn về việc giám định

thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ

kháng chiến bị thương do ngành Giao thông Vận tải quản lý

_________________________

 

Theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn số 3308/GTVT ngày 23 tháng 9 năm 1999;

Căn cứ ý kiến thoả thuận của Bộ Y tế tại Công văn 7942/YT-ĐTr ngày 14 tháng 11 năm 1999;

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung và sửa lại điểm 2.1- mục 2 - phần II Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH- TWĐTNCSHCM ngày 06 tháng 7 năm 1999 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc giới thiệu giám định thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do ngành Giao thông Vận tải quản lý như sau:

2.1. Đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy chứng nhận bị thương thì Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm giới thiệu (kèm hồ sơ) đến giám định thương tật tại Hội đồng Giám định y khoa ngành Giao thông Vận tải hoặc Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố nơi thanh niên xung phong hiện đang cư trú. Đồng thời thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi người bị thương cư trú biết để phối hợp giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy định trước đây trái với quy định của Thông tư này đều bãi bỏ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thứ trưởng

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Nguyễn Đình Liêu

Hoàng Bình Quân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.