• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 21/2015/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg

ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm

Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

_________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Sửa đổi nội dung quy định tại Điều 5 Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Ghí Minh là 2.000 tỷ đồng bao gồm:

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuyển giao sang Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm chuyển giao;

2. Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

3. Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.