• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/1999
CHÍNH PHỦ
Số: 95/1999/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá nhiệmkỳ 1999 - 2004

________________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại Tờtrình số 1986 TT/UB ngày 25/8/1999 và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ tại Tờ trình số /TTr - BTCCBCP ngày tháng năm 1999,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn số lượng tám mươi lăm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá nhiệmkỳ 1999 - 2004, ba mươi sáu đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vịbầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHTHANH HOÁ

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

 

Huyện Mường Lát

Đơn vị bầu cử số 01

02 đại biểu

 

Huyện Quan Sơn

Đơn vị bầu cử số 02

02 đại biểu

 

Huyện Quan Hoá

Đơn vị bầu cử số 03

02 đại biểu

 

Huyện Bá Thước

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

 

Huyện Lang Chánh

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

 

Huyện Ngọc Lặc

Đơn vị bầu cử số 6

03 đại biểu

 

Huyện Như Xuân

Đơn vị bầu cử số 7

02 đại biểu

 

Huyện Như Thanh

Đơn vị bầu cử số 8

02 đại biểu

 

Huyện Thường Xuân

Đơn vị bầu cử số 9

03 đại biểu

 

Huyện Thạch Thành

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

 

Huyện Cẩm Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

 

Huyện Thọ Xuân

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Triệu Sơn

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Vĩnh Lộc

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

 

Huyện Yên Định

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

 

Huyện Thiệu Hoá

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Đông Sơn

Đơn vị bầu cử số 20

02 đại biểu

 

Huyện Quảng Xương

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Nông Cống

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Tĩnh Gia

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Thị xã Sầm Sơn

Đơn vị bầu cử số 27

03 đại biểu

 

Huyện Hoằng Hoá

Đơn vị bầu cử số 28

Đơn vị bầu cử số 29

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Hậu Lộc

Đơn vị bầu cử số 30

Đơn vị bầu cử số 31

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Nga Sơn

Đơn vị bầu cử số 32

03 đại biểu

 

Thị xã Bỉm Sơn

Đơn vị bầu cử số 33

03 đại biểu

 

Huyện Hà Trung

Đơn vị bầu cử số 34

03 đại biểu

 

Thành phố Thanh Hóa

Đơn vị bầu cử số 35

Đơn vị bầu cử số 36

03 đại biểu

02 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu03 đại biểu có 13 đơn vị

Bầu02 đại biểu có 23 đơn vị

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.