• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/10/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 05/01/2007
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 116/1999/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý nhà nước về hàngkhông

 _______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ vềphí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Căn cứ công văn số 3010/VPCP-KTTH ngày 06/8/1998 của Chính phủ vềviệc thu lệ phí chuyên ngành hàng không.

Sau khi có ý kiến tham gia của Cục Hàng không dân dụng Việt nam(công văn số 1423/CHK-TC ngày 24 tháng 8 năm 1999);

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu lệ phí quản lý nhà nước về hàngkhông.

Điều 2: Cơquan thu lệ phí quản lý nhà nước về hàng không thực hiện đăng ký, kê khai, thu,nộp lệ phí quản lý nhà nước về hàng không với cơ quan thuế địa phương nơi thulệ phí theo quy định tại Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 31/1/1999 của Chínhphủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 3:Cơ quan thu lệ phí quản lý nhà nước về hàng không được trích để lại 40 % tổngsố lệ phí thu được để chi phí cho việc tổ chức thu theo quy định tại điểm 5bmục III Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 31/1/1999 của Chính phủ về phí, lệphí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4:Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí, đơn vị được Cục Hàng khôngdân dụng Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức thu và các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

BIỂU DANH MỤC LỆ PHÍ CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG

(Ban hành kèm theo Quyêt định số: 116 /1999/QĐ-BTC ngày21/09/1999 của Bộ Tài chính)

 

 

 

MỨC THU

TT

LỆ PHÍ

ĐƠN VỊ TÍNH

Đ/v tổ chức, cá nhân Việt Nam (VNĐ)

Đ/v tổ chức, cá nhân nước ngoài (USD và VNĐ)

1

2

3

4

5

1

Lệ phí cấp chứng chỉ cho tầu bay:

 

 

 

1.1

Chứng chỉ đăng ký tầu bay

lần

 

 

 

- Loại tầu bay dưới 5.700 kg

 

1.200.000

120 USD

 

- Loại tầu bay từ 5.700 kg trở lên

 

3.600.000

360 USD

1.2

Chứng chỉ đủ điều kiện bay cho tầu bay

 

 

 

1.2.1

Cấp lần đầu cho tầu bay đã được chế tạo hàng loạt:

lần

 

 

 

- Máy bay

 

600.000

120 USD

 

- Trực thăng

 

840.000

180 USD

1.2.2

Gia hạn chứng chỉ đủ điều kiện bay cho tầu bay:

lần

 

 

 

- Máy bay

 

480.000

100 USD

 

- Trực thăng

 

720.000

140 USD

1.2.3

Công nhận hiệu lực cho tầu bay đã có chứng chỉ đủ điều kiện bay do nước ngoài cấp

lần

3.600.000

480 USD

1.3

Chứng chỉ loại cho tầu bay:

 

 

 

 

- Công nhận hiệu lực chứng chỉ loại tầu bay do nước ngoài cấp

lần

240.000

120 USD

1.4

Chứng chỉ vô tuyến điện trên máy bay:

lần

 

 

 

- Cấp lần đầu

 

12.000.000

2.400 USD

 

- Gia hạn

 

6.000.000

1.200 USD

1.5

Chứng chỉ tiếng ồn của tầu bay

lần

36.000.000

6.000 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1.6

Chứng chỉ phê chuẩn, cải tiển, sửa chữa lớn, kéo dài niên hạn sử dụng tầu bay

lần

18.000.000

3.000 USD

2

Lệ phí đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tầu bay, trong đó:

lần

 

 

 

- Khí cầu:

 

840.000

90 USD

 

- Tầu lượn

 

840.000

90 USD

 

- Máy bay:

 

 

 

 

+ Trọng lượng tối đa dưới 5.700 kg

 

840.000

90 USD

 

+ Trọng lượng tối đa từ 5.700 kg trở lên

 

1.680.000

180 USD

 

- Các loại khác:

 

1.680.000

180 USD

3

Lệ phí đăng ký thế chấp tầu bay (xác định theo giá trị khoản nợ được đảm bảo tính bằng đồng Việt Nam):

lần

 

 

 

- Giá trị khoản nợ dưới 2.100.000.000đ

 

1.680.000

120 USD

 

- Giá trị khoản nợ từ 2.100.000.000 đ đến 70.000.000.000 đ

 

5.040.000

360 USD

 

- Giá trị khoản nợ từ 70.000.000.000 đ đến 280.000.000.000 đ

 

10.080.000

720 USD

 

-Giá trị khoản nợ trên 280.000.000.000đ

 

16.800.000

1.200 USD

 

- Trường hợp không xác định được cụ thể giá trị khoản nợ

 

16.800.000

1.200 USD

 

- Trường hợp xin thay đổi một trong các chi tiết trong chứng chỉ hoặc sao lại chứng chỉ đã cấp hoặc xin xác minh các chi tiết của hồ sơ liên quan

 

336.000

24 USD

4

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ cho các tổ chức, nhân viên khai thác chuyên ngành hàng không:

 

 

 

4.1

Chứng chỉ phê chuẩn cơ sở bảo dưỡng tầu bay theo QCHK-145:

lần

 

 

 

- Cấp lần đầu

 

48.000.000

7.200 USD

 

- Cấp lại

 

1.200.000

240 USD

 

- Gia hạn; thêm năng định; công nhận hiệu lực

 

6.000.000

600 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

4.2

Chứng chỉ phê chuẩn cơ sở đào tạo, huấn luyện

lần

 

 

 

- Cấp lần đầu

 

33.600.000

4.800 USD

 

- Cấp lại

 

1.200.000

240 USD

 

- Gia hạn; cấp bổ sung

 

3.600.000

360 USD

 

 

 

 

 

4.3

Chứng chỉ nhà khai thác tầu bay (AOC):

lần

 

 

 

- Cấp lần đầu

 

30.000.000

3.600 USD

 

- Cấp lại

 

1.200.000

240 USD

 

- Gia hạn; cấp bổ sung

 

6.000.000

1.200 USD

 

 

 

 

 

4.4

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ cho thành viên tổ bay:

 

 

 

4.4.1

Bằng lái:

lần

 

 

 

- Cấp lần đầu

 

1.800.000

180 USD

 

- Cấp lại

 

240.000

24 USD

 

- Thêm năng định; gia hạn; công nhận hiệu lực

 

480.000

60 USD

 

 

 

 

 

4.4.2

Chứng chỉ tiếp viên trên không:

lần

 

 

 

- Cấp lần đầu

 

600.000

60 USD

 

- Cấp lại; gia hạn

 

360.000

36 USD

 

 

 

 

 

4.5

Lệ phí cấp chứng chỉ học viên lái tầu bay

lần

600.000

60 USD

4.6

Lệ phí cấp bằng kiểm soát viên không lưu:

lần

 

 

 

- Cấp lần đầu

 

600.000

120 USD

 

- Cấp lại

 

240.000

24 USD

 

- Gia hạn; thêm năng định

 

360.000

60 USD

4.7

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho các nhân viên hàng không khác

lần

 

 

 

- Cấp lần đầu

 

600.000

84 USD

 

- Cấp lại

 

240.000

24 USD

 

- Gia hạn; thêm năng định

 

360.000

60 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

5

Lệ phí trong lĩnh vực quản lý hoạt động bán vé, chứng từ vận chuyển hàng không và gom gửi hàng bằng đường hàng không

 

 

 

5.1

Lệ phí cấp:

1/giấy

 

 

5.1.1

- Giấy đăng ký văn phòng bán vé của các hãng hàng không Việt Nam

 

1.000.000

 

5.1.2

- Giấy phép mở Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài

 

 

1.000.000 đồng

5.1.3

- Chứng chỉ đủ điều kiện bán vé

 

2.400.000

 

5.1.4

- Đăng ký hợp đồng chỉ định đại lý, tổng đại lý bán vé, hợp đồng đại lý xuất HAWB

 

1.200.000

 

5.1.5

- Giấy đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

 

1.200.000

 

5.2

Lệ phí gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoặc chứng chỉ đã được cấp:

lần

 

 

 

Mỗi trường hợp xin gia hạn, sửa đổi bổ sung về nội dung giấy phép đã được cấp thu bằng 70% mức thu tương ứng với từng loại lệ phí nêu tại điểm 1

 

 

 

6

Lệ phí cấp thẻ kiểm soát an ninh

 

 

 

6.1

- Cấp cho người

đ(hoặcUSD) /thẻ

70.000

15 USD

6.2

- Cấp cho phương tiện

đ(hoặcUSD) /thẻ

100.000

24 USD

Ghi chú: Mức thu quyđịnh tại các mục 1 (Lệ phí cấp chứng chỉ cho tầu bay) và mục 4 (lệ phí cấpbằng, chứng chỉ cho các nhân viên khai thác chuyên ngành hàng không), không baogồm các chi phí thuê chuyên gia nước ngoài, thuê máy móc, trang thiết bị kiểmđịnh của nước ngoài và chi phí giám định sức khoẻ cho các nhân viên. các tổchức, pháp nhân, cá nhân có nhu cầu cấp bằng, chứng chỉ phải tự trang trải cácchi phí trên (nếu có phát sinh)./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Trọng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.