• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 03/02/2008
BỘ THƯƠNG MẠI
Số: 1753/2003/QĐ-BTM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 15 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đồi, bổ sung Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 về việc

ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của. Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh lại Điều 2 Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu như sau:

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mạỉ về việc bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập để tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998.

Điều 3: Mọi nội dung khác của Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phan Thế Ruệ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.