• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/1980
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 26-TC/CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 19 tháng 12 năm 1980

THÔNG TƯ

Về việc vận dụng chính sách thuế CTN đối với 1 số hoạt động vận tải

_____________________________

 Theo điều 2 điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành theo quyết định số 200 NQ/VTQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, thì tất cả các HTX, tổ chức tập thể và hộ riêng lẻ làm nghề vận tải đều phải nộp thuế công thương nghiệp. Riêng những người kinh doanh lặt vặt chỉ đủ đảm bảo mức sống tối thiểu cho bản thì được miễn thuế công thương nghiệp (điều 10 điều lệ thuế).

Vận dụng những quy định trên, thông tư số 07 ngày 5 tháng 3 năm 1966 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn:

- Miễn thuế cho những người làm nghề chuyên chở bằng xe xích lô, đò ngang, nhằm chiếu cố đời sống của những người làm nghề này lúc đó thu nhập rất thấp.

- Về xác định doanh thu làm cơ sở để tính thuế doanh nghiệp đối với các hoạt động vận tải nói chung, thì tạm thời không coi tiền công bốc dỡ là doanh thu vận chuyển phải chịu thuế doanh nghiệp, nhằm khuyến khích hợp lý hoá việc sử dụng lao động trong việc vận chuyển hàng hoá, khuyến khích người vận chuyển trực tiếp bốc dỡ hàng do mình vận chuyển".

Đến nay tình hình đã có nhiều thay đổi so với trước. Trong điều kiện hoạt động vận tải của quốc doanh không được mở rộng, giá cước vận tải của các cơ sở vận tải tập thể và cá thể không được hướng dẫn và quản lý chặt chẽ, thu nhập của những người kinh doanh vận tải hiện nay cao, nhất là đối với những hoạt động vận tải không có quan hệ với Nhà nước; qua số liệu tập hợp trong đợt đăng ký kinh doanh vừa qua thì các hoạt động vận tải thô sơ cá thể (xe xích lô, ba gác . . .) phát triển, giá cước vận tải tự do cao gấp khoảng 10 lần giá cước Nhà nước, và thu nhập của người vận tải là cao. Việc không thu thuế vào một số kinh doanh vận tải như hiện nay gây tình trạng đóng góp không công bằng giữa các ngành nghề, giữa các đối tượng, đồng thời không tạo điều kiện để thực hiện việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước đối với mọi hoạt động vận tải.

Vì vậy, sau khi khi đã trao đổi ý kiến với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính hướng dẫn lại việc vận dụng chính sách thuế công thương nghiệp đối với ngành vận tải như sau:

Trên tinh thần khuyến khích phát triển vận tải thô sơ và để thực hiện đóng góp công bằng hợp lý, từ nay tiếp tục miễn thuế cho những người làm nghề chuyên chở hàng hoá ở miền núi bằng xe lết, ngựa thồ, xe cút kít; còn đối với những người làm nghề vận tải bằng xe xích lô, nghề bốc vác và vận tải bằng đò ngang thì từ ngày 1 tháng 1 năm 1981 phải xếp vào diện phải nộp thuế doanh nghiệp và thuế lợi tức doanh nghiệp.

- Số tiền thu được do người kinh doanh vận tải trực tiếp bốc dỡ hàng hoá do mình vận chuyển coi là doanh thu chịu thuế doanh nghiệp như các khoản tiền thu về vận chuyển.

Để tổ chức thực hiện có kết quả những quy định sửa đổi trên đây, cần làm tốt những việc sau đây:

- Có sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa cơ quan thuế và cơ quan giao thông vận tải nhất là về các mặt thống nhất nhận thức, nắm chắc tình hình các hoạt động vận tải, qua tổ chức ...kê khai và xét cáp đăng ký, làm tốt công tác tổ chức sắp xếp và giáo dục.

- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải thích chính sách, làm cho mọi người thông suốt với chủ trương thu thuế và tự giác làm nghĩa vụ đóng góp cho Tổ quốc.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng thường trực

(Đã ký)

 

Đào Thiện Thi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.