• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/01/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 24/11/2011
BỘ Y TẾ
Số: 09/2007/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bản bổ sung Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ nhất

___________________________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 06 năm 2005 ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, kiêm trưởng ban chỉ đạo biên soạn Dược thư quốc gia Việt Nam và Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản bổ sung Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ nhất.

Điều 2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cấp phát thuốc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người, các viện nghiên cứu y dược, các trường đại học, trung học y dược, các thầy thuốc cần nghiên cứu, nắm vững nội dung của Bản bổ sung Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ nhất để áp dụng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Tổng Công ty dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế trực thuộc các Bộ, Ngành, Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Quân y – Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Thị Trung Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.