• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/02/1971
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/1988
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 1043-NQ/TVQH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 8 tháng 2 năm 1971

QUYẾT NGHỊ

Về việc xin thôi hoặc nhập quốc tịch Việt Nam

______________

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào Điều 53 và Điều 74 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Giao cho Hội đồng Chính phủ xét và quyết định về những trường hợp cụ thể xin vào hoặc xin thôi quốc tịch Việt Nam.

TM. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Hoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.