• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/1950
BỘ LAO ĐỘNG
Số: 60/LD-NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 1950

NGHỊ ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Quy định về việc tuyển dụng các công nhân làm việc cho

các doanh nghiệp quốc gia hay làm việc tạm thời cho Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Chiểu Sắc lệnh số 226/SL ngày 28/04/1946 tổ chức Bộ Lao động;

Chiểu Sắc lệnh số 77/SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 đặt quy chế công nhân giúp việc Chính phủ;

Chiểu Sắc lệnh số 104/SL ngày 1 tháng 1 năm 1948 đặt ra các doanh nghiệp quốc gia.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Những điều kiện tuyển dụng, lương bổng ban hành cho công nhân các Doanh nghiệp quốc gia và công nhân tạm thời làm việc cho Chính phủ, sẽ ấn định trong các bản giao kèo ký kết giữa cơ quan Giám đốc và công nhân hay đại biểu công nhân.

Điều 2. - Giao kèo có thể ký với một người công nhân hay ký với tập thể công nhân do công đoàn đại diện.

Điều 3. - Mức lương tối thiểu không được dưới mức tối thiểu quy định cho các công nhân giúp việc Chính phủ.

Điều 4. - Định xuất các phụ cấp nguy hiểm, hao mòn sức khoẻ và tiền thưởng năng suất cũng sẽ tuỳ ngành lao động mà ấn định trong các bản giao kèo.

Điều 5. - Công nhân làm việc tại các khu vực khí hậu xấu được xí nghiệp cấp phát thuốc men.

Điều 6. - Các điều kiện bảo vệ sức làm việc ấn định trong Sắc lếnh số 77-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950, ở các chương sau đây:

Chương IV nói về thời giờ làm việc, ngày nghỉ, hàng năm, thể lệ lúc đau ốm, lúc thai sản.

Chương V, điều 38,39,40,41 nói về công nhân chết hay bị tai nạn lao động.

Chương VI nói về chế độ học nghề.

Đều áp dụng cho công nhân các doanh nghiệp quốc gia.

 

Điều 7. Ông Đổng lý Văn phòng Bộ Lao động, các ông Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu chiểu nghị định thi hành./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tạo

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.