• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/11/2009
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 2879/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 19 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010

_________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 37/2009/QH12 ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ sáu về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2009/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ sáu về phân bổ ngân sách trung ương năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 (theo biểu đính kèm), bao gồm cả các khoản phải thu hồi vốn ngân sách nhà nước đã ứng trước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 được giao, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúng nội dung và xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2009 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bảo đảm:

1. Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi chưa bức thiết, giảm tối đa các hội nghị, tổ chức lễ hội, đi công tác ngoài nước không thực sự thiết thực. Tiếp tục thực hiện rà soát vốn đầu tư cho từng công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung vốn đầu tư cho các dự án, công trình có hiệu quả, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010, 2011; không bố trí vốn cho các dự án, công trình chưa đủ thủ tục đầu tư. Bố trí ưu tiên vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước tối thiểu bằng số giao theo Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này của Bộ Tài chính. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải quản lý chặt chẽ không để phát sinh nợ mới; chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản;

2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp theo nguyên tắc: khuyến khích các đơn vị có nguồn thu sự nghiệp, thu phí dịch vụ phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu phí của mình, để dành nguồn ưu tiên bố trí cho những đơn vị hoạt động chủ yếu bằng nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo.

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2010 như sau:

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (tính trên số chi thường xuyên năm 2010 tăng thêm so với năm 2009, không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng tăng thêm so với năm 2009).

- Dành 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2010; riêng ngành y tế dành 35% số thu, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao.

Điều 3. Việc giải ngân, kiểm soát chi đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay và viện trợ thực hiện theo nguyên tắc:

- Đối với dự toán chi từ nguồn vốn vay bằng tiền: Thực hiện đúng dự toán được giao và cơ chế thực hiện như nguồn vốn trong nước.

- Đối với dự toán chi từ nguồn vốn vay, viện trợ theo phương thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước: Thực hiện theo tiến độ giải ngân thực tế của từng dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.