• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/02/1956
PHỦ THỦ TƯỚNG
Số: 703/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 1956

NGHỊ ĐỊNH

Đặt một khoản tiền trợ cấp cho gia đình, cán bộ,

công nhân viên bị chết vì tai nạn lao động

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chiếu Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/05/1950 ấn định quy chế công chức giúp việc Chính phủ;

Chiếu Sắc lệnh số 77/SL ngày 22/05/1950 ấn định quy chế công nhân giúp việc Chính phủ;

Để chiếu cố đến gia đình có người làm cán bộ, công nhân hay nhân viên giúp việc Chính phủ bị chết vì tai nạn lao động, đồng thời đề cao trách nhiệm đề phòng tai nạn lao động trong cá cơ quan, xí nghiệp Chính phủ, doanh nghiệp quốc gia và công trường;

Theo đề nghị của Bộ Lao động và Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Cán bộ, công nhân và nhân viên giúp việc trong các cơ quan, xí nghiệp Chính phủ, doanh nghiệp quốc gia và công trường, chết vì tai nạn lao động thì vợ, chồng hoặc con được hưởng một khoản tiền trợ cấp bằng 15 tháng lương kể cả phụ cấp bản thân và phụ cấp gia đình.

Nếu không có vợ, chồng hoặc con thì cha, mẹ người cán bộ công nhân hay nhân viên sẽ được hưởng khoản tiền ấy.

Điều 2. Giám đốc xí nghiệp, cán bộ giao trách nhiệm giữ an toàn lao động ở xí nghiệp, người điều khiển hoặc ra lệnh công tác phải có trách nhiệm thi hành những thể lệ của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người làm việc và đề phòng tai nạn lao động. Nếu vì thiếu tinh thần trách nhiệm, không thi hành đúng thê lệ của Chính phủ, để xẩy ra tai nạn làm cho người làm công bị thương, bị cố tật hoặc bị chết thì người có trách nhiệm có thê bị truy tố trước Tòa án theo pháp luật.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày được ban hành.

Những điều quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.