• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/1956
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 737/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1956

NGHỊ ĐỊNH

Ấn định thì giờ làm việc ở các công sở

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét yêu cầu công tác hiện nay;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay ấn định thời gian làm việc ở các công sở là 8 giờ một ngày.

Giờ làm việc sớm hoặc mùa theo thời tiết từng mùa sẽ do Bộ Nội vụ định.

Điều 2. Khi có những việc cần, thủ trưởng cơ quan có thể yêu cầu cán bộ, nhân viên làm thêm giờ sẽ được hưởng một khoản thù lao tùy theo số giờ làm thêm nhiều hay ít. Chế độ thù lao làm việc thêm giờ sẽ do liên Bộ Lao động - Tài chính định.

Điều 3. Những điều khoản trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Bộ trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.