• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1956
BỘ GIÁO DỤC-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
Số: 331/NĐ-LB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 1956

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

Quy định phụ cấp dậy thêm cho giáo viên các cấp

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiểu theo Sắc lệnh số 119/SL ngày 09/07/1946 thành lập Bộ Giáo dục;

Chiếu Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/05/1950 ban hành Quy chế công chức giúp việc Chính phủ;

Sau khi thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Các giáo viên thuộc ngành giáo dục, ngoài số giờ chính thức phải giảng dạy hàng tuần đã quy định, nếu phải dạy thêm sẽ được trả một khoản phụ cấp dạy thêm ấn định như sau:

- Giáo viên cấp 1: 13.000 đồng một tháng nếu dạy thêm một lớp, nếu chỉ dạy thêm một số ngày thì được trả 500 đồng một ngày.

- Giáo viên cấp 2: 600 đồng một giờ.

- Giáo viên cấp 3: 800 đồng một giờ.

- Giáo sư dự bị đại học: 1.000 đồng một giờ.

Điều 2. Số giờ dạy thêm tối đa của giáo viên không được quá 6 giờ một tuần. Riêng đối với cấp 1 không được dạy quá 1 lớp.

Điều 3. Giáo viên dạy thêm ở cấp nào sẽ hưởng theo giá biểu của cấp đó.

Điều 4. Cán bộ ngành khác và cán bộ ngành giáo dục không giữ nhiệm vụ giảng dạy, vì nhu cầu được mời đến dạy một số giờ thì cũng được trả phụ cấp đã ấn định ở điều 1.

Riêng đối với tư nhân thì được trả gấp đôi.

Điều 5. Một Thông tư của Bộ Giáo dục sẽ giải thích việc áp dụng Nghị định này.

Điều 6. Nghị định này bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/1956. Các điều quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Các ông Chánh Văn phòng, Giám dốc Vụ Cán bộ Bộ Nội vụ, Giám đốc Vụ quản lý kinh phí sự nghiệp Bộ Tài chính, Giám đốc Nha giáo dục phổ thông Bộ Giáo dục và các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các liên khu và khu chiếu Nghị định thi hành./.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Phan Kế Toại

K. T.  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Văn Bính

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Nguyễn Văn Huyên

 

Bộ trưởng

Bộ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Nguyễn Văn Huyên

Phan Kế Toại

Trịnh Văn Bính

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.