• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/05/1963
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 57-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 4 năm 1963

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiến hành điều tra cân đối thu chi tiền tệ của nhân dân

__________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 27-CP ngày 22 tháng 02 năm 1962 quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ biểu mẫu thống kê và phương án điều tra;

Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Để có căn cứ nghiên cứu tình hình cân đối giữa tiền tệ và hàng hóa, nghiên cứu cơ cấu các khoản thu chi bằng tiền của nhân dân, tính toán quỹ mua xã hội, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành kế hoạch lưu thông tiền tệ, kế hoạch lưu chuyển hàng hóa, mỗi năm cần tiến hành một cuộc điều tra cân đối thu chi tiền tệ của nhân dân trong toàn miền Bắc và ở từng khu, tỉnh, thành phố.

Điều 2. - Cuộc điều tra này nhằm thu thập, những tài liệu về mấy chỉ tiêu tổng hợp sau đây:

- Tổng khối lượng thu nhập bằng tiền của nhân dân chia theo các nguồn thu chính;

- Tổng khối lượng chi tiêu bằng tiền của nhân dân chia theo các nguồn chi chính;

- Số lượng tiền mặt bội thu hay bội chi trong nhân dân.

Điều 3. – Giao cho Tổng cục Thống kê nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo cuộc điều tra này.

Tổng cục Thống kê phải: quy định cụ thể phương pháp điều tra: lập các biểu mẫu thống kê báo cáo; định thời gian tiến hành điều tra theo nguyên tắc đơn giản, thích hợp với trình độ của cán bộ ta và sát với hoàn cảnh của Việt Nam; tổng hợp và báo cáo kết quả lên Hội đồng Chính phủ.

Điều 4. – Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp trực thuộc chấp hành chế độ báo cáo của cuộc điều tra và tổng hợp gửi cho Tổng cục Thống kê.

Các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức và lãnh đạo cuộc điều tra trong phạm vi địa phương.

Điều 5. – Các quyết định về việc tính quỹ mua xã hội trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. – Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.