• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/03/1977
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 57-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 11 tháng 3 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hợp nhất huyện Cát Bà và huyện Cát Hải thành một huyện lấy tên là huyện Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng

________________________

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc hợp nhất huyện Cát Bà và huyện Cát Hải thành một huyện lấy tên là huyện Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 2. – Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.