• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/1979
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 85-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 3 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chia huyện Khánh Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh thành hai huyện lấy tên là huyện Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh

___________________________

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếp pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia huyện Khánh Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh thành hai huyện lấy tên là huyện Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

- Huyện Ninh Hòa gồm có các xã Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Tân, Ninh Hưng, Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Phú, Ninh Đa, Ninh Tây, Ninh Sim, Ninh Xuân, Ninh Thân, Ninh Phụng, Ninh Thượng, Ninh Đông, Ninh Phước, Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Trang, Ninh Hiệp và thị trấn Ninh Hòa.

- Huyện Vạn Ninh gồm có các xã Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Khánh và thị trấn Vạn Giã.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.